RecordOrders v1.5.28

What is New in Version Number 1.5.28
  Download RecordOrders App from iTunes! 


Arabic

 • إضافة توقيع بريد إلكتروني مخصص للاستخدام عند إرساله عبر البريد الإلكتروني من أجل قائمة، قائمة البند، عرض الطلبات، ورسائل البريد الإلكتروني العميل الشامل.

  تعريب وتحسين (أزرار والنص في جميع أنحاء تحديث التطبيق)

  شكرا لردود الفعل الخاصة بك! الرجاء الاستمرار في إرسال ملاحظاتك واقتراحاتك إلى RecordOrders@livingpaperfree.com.

British (UK) English

 • Add a Custom Email Signature to use when emailing from order list, item list, view orders, and mass customer emails.

  Improved Localizations (Updated buttons and text throughout application)

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Catalan

 • Afegir una signatura de correu electrònic personalitzat que s'utilitzarà al correu electrònic de la llista de comandes, llista d'elements, les comandes de vista, i els correus electrònics de comunicació dels clients.

  Localitzacions millorats (Actualitzat botons i text a través de l'aplicació)

  Gràcies per la teva els comentaris! Seguiu enviant comentaris i suggeriments a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Chinese (Simplified)

 • 添加自定义的电子邮件签名,发送电子邮件时使用的顺序列表,项目列表,查看订单,和大众客户的电子邮件。

  改进了本地化(更新整个应用程序的按钮和文本)

  感谢您的反馈!请继续发送反馈意见和建议,RecordOrders@livingpaperfree.com

Chinese (Traditional)

 • 添加自定義的電子郵件簽名,發送電子郵件時使用的順序列表,項目列表,查看訂單,和大眾客戶的電子郵件。

  改進了本地化(更新整個應用程序的按鈕和文本)

  感謝您的反饋!請繼續發送反饋意見和建議,RecordOrders@livingpaperfree.com

Croatian

 • Dodaj Custom potpis e koristiti kada slanje iz reda popisu, stavku popisa, pregled narudžbi, i masovnih kupaca mailove.

  Poboljšani lokalizacija (Ažuriran tipke i tekst u cijeloj aplikaciji)

  Zahvalite za povratne informacije! Molimo nastaviti slati povratne informacije i prijedloge za RecordOrders@livingpaperfree.com.

Czech

 • Přidat vlastní e-mailový podpis použít při odesílání e-mailů od objednávky seznamu, položky seznamu, zobrazení objednávek, a masových zákazníků e-maily.

  Lepší Lokalizace (Aktualizováno tlačítka a textové celé aplikace)

  Díky za zpětnou vazbu! Pokračujte prosím poslat zpětnou vazbu a návrhy na RecordOrders@livingpaperfree.com.

Danish

 • Tilføj en brugerdefineret e-mail-signatur skal bruges, når emailing fra ordre liste, punkt liste, se ordrer, og masse kunder e-mails.

  Forbedrede Lokaliseringer (Opdateret knapper og tekst i hele ansøgning)

  Tak din for feedback! Fortsæt med at sende feedback og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Dutch

 • Voeg een Custom Email Handtekening voor om te gebruiken wanneer e-mailen van bestelling lijst, lijst met items, uitzicht orders, en massa klant e-mails.

  Verbeterde Localizations (Updated knoppen en teksten via de toepassing)

  Dank je voor je feedback! Ga verder om feedback en suggesties te sturen naar RecordOrders@livingpaperfree.com.

English

 • Add a Custom Email Signature to use when emailing from order list, item list, view orders, and mass customer emails.

  Improved Localizations (Updated buttons and text throughout application)

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Finnish

 • Lisää Custom Email Allekirjoitus käyttää kun sähköpostia tilauksesta luettelosta kohde luettelosta näkymä tilauksia, ja massa asiakkaiden sähköposteja.

  Parannettu lokalisoinneissa (Päivitetty painikkeet ja teksti koko sovellus)

  Kiittää palautteesta! Jatka lähettää palautetta ja ehdotuksia RecordOrders@livingpaperfree.com.

French

 • Ajouter une signature e-mail personnalisé à utiliser lorsque vous envoyez par mail la liste de commande, liste des articles, des ordres de vue, et e-mails des clients de masse.

  Localisations améliorées (boutons de mise à jour et des textes via l'application)

  Nous vous remercions pour les commentaires! S'il vous plaît continuer à envoyer vos commentaires et suggestions à RecordOrders@livingpaperfree.com.

German

 • Hinzufügen eines benutzerdefinierten E-Mail Signatur zu verwenden, wenn eine E-Mail von der Bestellung Liste Posten-Liste, Ansicht Aufträge und Masse Kunden E-Mails.

  Verbesserte Lokalisierungen (Aktualisiert Schaltflächen und Text ganz Anwendung)

  Vielen Dank für das Feedback! Bitte fahren Sie fort, um Feedback und Anregungen zu RecordOrders@livingpaperfree.com senden.

Greek

 • Προσθέστε μια προσαρμοσμένη Υπογραφή Email για να χρησιμοποιήσετε όταν ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη σειρά, στοιχείο λίστας, παραγγελίες άποψη, και e-mail μάζα των πελατών.

  Βελτιωμένη εντοπίσεις (Ενημέρωση κουμπιά και κείμενο σε όλη την αίτηση)

  Ευχαριστώ σας για την ανατροφοδότηση! Παρακαλώ συνεχίστε να στείλουν σχόλια και προτάσεις στο RecordOrders@livingpaperfree.com.

Hebrew

 • הוסף חתימת דואר אלקטרוני מותאמת אישית לשימוש בעת שליחה מרשימת סדר, פריט רשימה, הזמנות תצוגה ומייל לקוחות המוניים.

  מגוירים משופר (כפתורים וטקסט מעודכנים לאורך יישום)

  תודה לך על המשוב! אנא המשך לשלוח משוב והצעות לRecordOrders@livingpaperfree.com.

Hungarian

 • Add hozzá a Saját e-mail aláírás használata, amikor e-mailezés a megrendeléstől lista, cikkek listáját, kilátás megrendelések, és a tömeges ügyfél e-maileket.

  Improved lokalizációk (Frissítve gombok és szöveg az egész alkalmazás)

  Köszönjük, hogy a visszajelzést! Kérjük, továbbra is küldjön visszajelzéseket és javaslatokat RecordOrders@livingpaperfree.com.

Indonesian

 • Tambahkan Email Signature Custom untuk digunakan saat mengirim email dari daftar urutan, daftar item, perintah pandangan, dan email massal pelanggan.

  Peningkatan lokalisasi (tombol Diperbarui dan teks seluruh aplikasi)

  Terima kasih atas umpan balik! Silakan lanjutkan untuk mengirim umpan balik dan saran untuk RecordOrders@livingpaperfree.com.

Italian

 • Aggiungere una firma personalizzata e-mail da utilizzare per l'email dalla lista ordine, una voce di elenco, gli ordini di vista, ed e-mail dei clienti di massa.

  Localizzazioni migliorate (pulsanti Aggiornato e testo in tutta l'applicazione)

  Grazie per il tuo feedback! Si prega di continuare a inviare commenti e suggerimenti per RecordOrders@livingpaperfree.com.

Japanese

 • 順序リスト、アイテムリスト、ビュー注文、大量の顧客の電子メールからメールを送信するときに使用するカスタム電子メールの署名を追加します。

  改良されたローカライゼーション(アプリケーション全体で更新ボタンとテキスト)

  フィードバックのためのあなたに感謝します! RecordOrders@livingpaperfree.comへのご意見やご提案を送信し続けてください。

Korean

 • 주문 목록, 항목 목록보기 주문 및 대량 고객의 이메일에서 이메일을 보낼 때 사용할 사용자 정의 이메일 서명을 추가 할 수 있습니다.

  향상된 지역화 (응용 프로그램 전체에서 업데이트 버튼 및 텍스트)

  의견에 대한 감사합니다! RecordOrders@livingpaperfree.com에 의견과 제안을 보내 주시기 바랍니다.

Malay

 • Tambah Custom Tandatangan E-mel untuk digunakan apabila menghantar e-mel dari senarai perintah, senarai item, pesanan pandangan, dan e-mel pelanggan massa.

  Localizations Peningkatan (Kemaskini butang dan teks di seluruh permohonan)

  Mengucapkan terima kasih kepada anda untuk maklum balas! Sila terus menghantar maklum balas dan cadangan untuk RecordOrders@livingpaperfree.com.

Norwegian

 • Legg til en tilpasset e-signatur for å bruke når e-post fra bestilling listen, punkt liste, se bestillinger, og masse kunder e-poster.

  Bedre lokalisering (Oppdatert knapper og tekst i hele programmet)

  Takk for at tilbakemeldingene! Fortsett å sende tilbakemeldinger og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Polish

 • Dodaj niestandardowy podpis email używany do e-maila z listy zamówień, elementu listy, zamówień widok, i masowych wiadomości e-mail klienta.

  Ulepszone Lokalizacje (Aktualizacja przyciski i tekst w całej aplikacji)

  Podziękuj za opinie! Proszę nadal wysyłać opinie i sugestie do RecordOrders@livingpaperfree.com.

Portuguese

 • Adicionar uma assinatura e-mail personalizado para usar quando e-mail da lista de ordem, um item de lista, as ordens de vista, e-mails de clientes em massa.

  Localizações melhoradas (Atualizado botões e texto em toda a aplicação)

  Obrigado para o seu feedback! Por favor, continuem a enviar comentários e sugestões para RecordOrders@livingpaperfree.com.

Romanian

 • Adauga un Semnare de e-mail personalizate pentru a utiliza atunci când email din lista de ordine, lista de articole, comenzi vedere, si e-mailuri în masă ale clientilor.

  Localizările îmbunătățite (butoane și text Actualizat în întreaga aplicație)

  Va multumim pentru feedback-ul! Vă rugăm să continuați să trimiteți feedback și sugestii pentru a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Russian

 • Добавление пользовательского Подпись E-mail использовать при отправке из того списка, элемент списка, просмотр заказов, и массовые электронные письма клиентов.

  Улучшение Локализации (Обновлено кнопок и текста всей заявке)

  Благодарю за отзыв! Пожалуйста, продолжайте присылать замечания и предложения к RecordOrders@livingpaperfree.com.

Slovak

 • Pridať vlastný e-mailový podpis použiť pri odosielaní e-mailov od objednávky zozname, položky zoznamu, zobrazenie objednávok, a masových zákazníkov e-maily.

  Lepšie Lokalizácia (Aktualizované tlačidlá a textové celej aplikácie)

  Vďaka za spätnú väzbu! Pokračujte prosím poslať spätnú väzbu a návrhy na RecordOrders@livingpaperfree.com.

Spanish

 • Agregar una firma de correo electrónico personalizado que se utilizará al correo electrónico de la lista de pedidos, lista de elementos, los pedidos de vista, y los correos electrónicos de comunicación de los clientes.

  Localizaciones mejorados (Actualizado botones y texto a través de la aplicación)

  Gracias por tu los comentarios! Sigan enviando comentarios y sugerencias a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Swedish

 • Lägg till en egen e-post signatur som ska användas när e-post från order listan, punkt lista, beställer visa och massutskick kunder.

  Förbättrade Localizations (uppdaterad knappar och text i hela programmet)

  Tacka din för feedback! Fortsätt att skicka feedback och förslag till RecordOrders@livingpaperfree.com.

Thai

 • เพิ่มลายเซ็นอีเมลที่กำหนดเองที่จะใช้เมื่อการส่งอีเมลจากรายการสั่งซื้อรายการสั่งมุมมองและอีเมลของลูกค้ามวล

  localizations ปรับปรุง (Updated ปุ่มและข้อความในใบสมัคร)

  ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ! กรุณาดำเนินการต่อในการส่งข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อ RecordOrders@livingpaperfree.com

Turkish

 • Sipariş listesi, öğe listesi, görünümü emir ve kitle müşteri e-postaları gönderirken kullanmak için bir Özel E-posta İmza ekleyin.

  Geliştirilmiş Yerelleştirme (uygulama boyunca Güncelleme düğmeleri ve metin)

  Geribildirim için teşekkür ederiz! RecordOrders@livingpaperfree.com geribildirim ve önerilerinizi göndermeye devam edin.

Ukrainian

 • Додавання користувальницького Підпис E-mail використовувати при відправці з того списку, елемент списку, перегляд замовлень, і масові електронні листи клієнтів.

  Поліпшення перекладу (Оновлено кнопок і тексту всій заявці)

  Дякую за відгук! Будь ласка, продовжуйте надсилати зауваження та пропозиції до RecordOrders@livingpaperfree.com.

Vietnamese

 • Thêm một Chữ ký Email Custom để sử dụng khi gửi email từ danh sách thứ tự, danh sách mặt hàng, đơn đặt hàng xem, và email khách hàng đại chúng.

  Cải thiện địa phương hóa (các nút và các văn bản trong suốt ứng dụng)

  Cảm ơn bạn đã phản hồi! Xin hãy tiếp tục gửi những phản hồi và những đề nghị, gợi ý RecordOrders@livingpaperfree.com.