RecordOrders v1.7.09

What is New in Version Number 1.7.09

  Download RecordOrders App from iTunes! 


Arabic

 • ميزة جديدة:
  الخيار تضاف إلى ترتيب جميع، فتح، أنجزت في ترتيب هجائي

  ضمن إعدادات:
  واضاف اختر تخصيص الإعدادات الافتراضية لقائمة ترتيب
  تشغيل / إيقاف في الترتيب حسب الترتيب الأبجدي

  مسألة ثابتة مع الفرز حسب التاريخ

  شكرا لكم لردود الفعل! الرجاء الاستمرار في إرسال ملاحظاتك واقتراحاتك إلى RecordOrders@livingpaperfree.com.

British (UK) English

 • New Feature:
  Added Option to Sort All, Open, Completed in Alphabetical Order

  Under Settings:
  Added Choose Customize Default Settings for Order List
  Turn on/off Sort in Alphabetical Order

  Fixed issue with sorting by Date

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Catalan

 • Nova funció:
  Afegida l'opció d'ordenar tots, Open, Acabat en ordre alfabètic

  En Configuració:
  Afegit Trieu Personalitzar la configuració per defecte per a la llista de comanda
  Activar / desactivar Ordenar en ordre alfabètic

  Solucionat el problema amb la classificació per Data

  Agraeixi la seva pels comentaris! Segueixin enviant els seus comentaris i suggeriments a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Chinese (Simplified)

 • 新功能:
  增加的选择排序所有,开放,完成按字母顺序排列

  在设置下:
  添加自定义选择默认设置为订单列表
  开启/关闭排序按字母顺序

  修正了按日期排序

  感谢您的反馈!请继续发送反馈意见和建议RecordOrders@livingpaperfree.com

Chinese (Traditional)

 • 新功能:
  增加的選擇排序所有,開放,完成按字母順序排列

  在設置下:
  添加自定義選擇默認設置為訂單列表
  開啟/關閉排序按字母順序

  修正了按日期排序

  感謝您的反饋!請繼續發送反饋意見和建議RecordOrders@livingpaperfree.com

Croatian

 • Novost:
  Dodana mogućnost sortiranje Sve, Otvoreno, završilo po abecednom redu

  Pod Postavke:
  Dodano Odaberite Prilagodite zadanih postavki za naručivanje
  Uključivanje / isključivanje Sortiranje po abecednom redu

  Fiksni problem s sortiranje po datumu

  Zahvalite za povratne informacije! Molimo i dalje šalju povratne informacije i prijedloge za RecordOrders@livingpaperfree.com.

Czech

 • Nová vlastnost:
  Přidána možnost třídit všechny, Open, dokončené v abecedním pořadí

  Ve skupinovém rámečku Nastavení:
  Přidáno Zvolte Vlastní výchozí nastavení pro pořadí v seznamu
  Zapnutí / vypnutí Řadit podle abecedy

  Opraven problém s tříděním podle data

  Děkujeme, vaše za zpětnou vazbu! Pokračujte prosím poslat zpětnou vazbu a návrhy RecordOrders@livingpaperfree.com.

Danish

 • Ny funktion:
  Tilføjet mulighed for at sortere alle, Åbn, Afsluttet i alfabetisk rækkefølge

  Under Indstillinger:
  Lagt Vælg Tilpas standardindstillinger for Ordreliste
  Tænd / sluk Sorter alfabetisk

  Fixed problem med sortering efter Dato

  Tak dit for feedback! Venligst fortsætte med at sende feedback og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Dutch

 • Nieuwe functie:
  Toegevoegd optie om Sorteren All, Open, Voltooid in alfabetische volgorde

  Onder Instellingen:
  Toegevoegd Kies de standaardinstellingen aanpassen voor Orderlijst
  Schakel aan / uit-sorteren op alfabet

  Vaste kwestie met het sorteren op Datum

  Dank u voor de feedback! Ga verder om feedback en suggesties te sturen naar RecordOrders@livingpaperfree.com.

English

 • New Feature:
  Added Option to Sort All, Open, Completed in Alphabetical Order

  Under Settings:
  Added Choose Customize Default Settings for Order List
  Turn on/off Sort in Alphabetical Order

  Fixed issue with sorting by Date

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Finnish

 • Uusi ominaisuus:
  Lisätty mahdollisuus Järjestä Kaikki, Open, Valmistui aakkosjärjestyksessä

  Asetukset:
  Lisätty Valitse Muokkaa oletusasetuksia Tilauslistan
  Päälle / pois Lajittele aakkosjärjestyksessä

  Korjattu ongelma lajittelu päivämäärän

  Kiittää palautteesta! Jatkakaa lähettää palautetta ja ehdotuksia RecordOrders@livingpaperfree.com.

French

 • Nouvelle fonctionnalité:
  Ajout d'une option pour trier tous, Open, complété par ordre alphabétique

  Sous Paramètres:
  Ajouté Choisissez Personnaliser les paramètres par défaut pour la liste de commande
  Activer / désactiver Trier par ordre alphabétique

  Correction d'un problème avec le tri par date

  Votre Merci pour les commentaires! S'il vous plaît continuer à envoyer vos commentaires et suggestions à RecordOrders@livingpaperfree.com.

German

 • Neues Feature:
  Hinzugefügt Option zum Sortieren Alle, Open, in alphabetischer Reihenfolge abgeschlossen

  Unter Einstellungen:
  Added Wählen Sie Anpassen der Standardeinstellungen für Bestellliste
  Aktivieren / Deaktivieren Sortieren in alphabetischer Reihenfolge

  Problem behoben, mit Sortierung nach Datum

  Vielen Dank für das Feedback! Bitte fahren Sie Feedback und Anregungen RecordOrders@livingpaperfree.com senden.

Greek

 • Νέο χαρακτηριστικό:
  Προστέθηκε επιλογή για να ταξινομήσετε όλα, Open, Ολοκληρώθηκε με αλφαβητική σειρά

  Στην περιοχή Ρυθμίσεις:
  Προστέθηκε Επιλέξτε Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για τη Λίστα Παραγγελιών
  Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Ταξινόμηση με Αλφαβητική Σειρά

  Διορθώθηκε το πρόβλημα με την ταξινόμηση κατά Ημερομηνία

  Σας ευχαριστώ για την ανατροφοδότηση! Παρακαλώ συνεχίστε να στείλετε τα σχόλιά σας και τις προτάσεις για RecordOrders@livingpaperfree.com.

Hebrew

 • תכונה חדשה:
  אופציה נוסף למיון כל, פתוח, שהושלמה בפי סדר אלפביתי

  תחת הגדרות:
  נוסף בחר התאמה אישית של הגדרות ברירת מחדל עבור רשימה להזמין
  הפעלה / כיבוי במיון סדר אלפביתי

  בעיה קבועה עם המיון לפי תאריך

  תודתך על המשוב! אנא המשך לשלוח משוב והצעות לRecordOrders@livingpaperfree.com.

Hungarian

 • Új funkció:
  Új lehetőség, hogy Sort All, Open, befejezett ABC sorrendbe

  A Beállítások:
  Hozzáadott választása testreszabása alapértelmezett beállításai rendelés lista
  Kapcsolja be / ki Rendezés ABC sorrendbe

  Rögzített kérdés a rendezés dátum

  Köszönjük, hogy a visszajelzést! Kérjük, továbbra is küldjön visszajelzést és javaslatokat RecordOrders@livingpaperfree.com.

Indonesian

 • Fitur Baru:
  Ditambahkan Pilihan untuk Urutkan Semua, Open, Selesai pada Abjad

  Di bawah Pengaturan:
  Ditambahkan Pilih Sesuaikan Pengaturan default untuk Daftar Pesanan
  Mengaktifkan / menonaktifkan Urut di Abjad

  Tetap masalah dengan menyortir berdasarkan Tanggal

  Terima Anda untuk umpan balik! Silakan terus mengirim umpan balik dan saran untuk RecordOrders@livingpaperfree.com.

Italian

 • Nuova funzione:
  Aggiunta opzione per ordinare tutto, Open, completato in ordine alfabetico

  In Impostazioni:
  Aggiunto Scegliere Personalizza impostazioni predefinite per la Lista Ordine
  Attivare / disattivare ordine in ordine alfabetico

  Risolto il problema con l'ordinamento per data

  Grazie per il tuo feedback! Si prega di continuare a inviare commenti e suggerimenti a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Japanese

 • 新機能:
  並べすべて、オープン、アルファベット順に完成するオプションを追加

  設定]で:
  追加オーダーリストの既定の設定をカスタマイズ選択
  アルファベット順にオン/オフ替えにオン

  日付によるソート問題を修正しました

  フィードバックのためにあなたに感謝! RecordOrders@livingpaperfree.comにフィードバックや提案を送り続けてください。

Korean

 • 새로운 기능 :
  정렬 모든 열기, 알파벳 순서에 완료하기 위해 추가 옵션

  설정에서 :
  추가 주문 목록에 대한 기본 설정을 사용자 지정 선택
  알파벳 순서에 / 오프 정렬 켜

  날짜 정렬 문제가 해결되었습니다

  의견을 당신을 감사합니다! RecordOrders@livingpaperfree.com에게 피드백과 제안을 계속 보내 주시기 바랍니다.

Malay

 • Ciri-ciri baru:
  Pilihan Ditambah ke Disusun Semua, Terbuka, Siap pada Abjad

  Di bawah Tetapan:
  Added Pilih Customize Tetapan lalai untuk Senarai Order
  Menghidupkan / mati Disusun dalam Abjad

  Isu tetap dengan menyusun mengikut Tarikh

  Terima anda untuk maklum balas! Sila terus menghantar maklum balas dan cadangan untuk RecordOrders@livingpaperfree.com.

Norwegian

 • Ny funksjon:
  Lagt Mulighet for å sortere alle, Open, Fullført i alfabetisk rekkefølge

  Under Innstillinger:
  Lagt Velg Tilpass standardinnstillinger for Ordreliste
  Slå på / av Sortering i alfabetisk rekkefølge

  Fikset problem med sortering etter dato

  Takk for at tilbakemeldingene! Vennligst fortsette å sende tilbakemeldinger og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Polish

 • Nowa funkcja:
  Dodano opcję sortowania Wszystko, otwarta, Zakończony w porządku alfabetycznym

  W obszarze Ustawienia:
  Dodane Wybierz Dostosuj ustawienia domyślne dla listy zamówienia
  Włączyć / wyłączyć Sortuj w porządku alfabetycznym

  Naprawiono problem z sortowania według daty

  Podziękuj za opinie! Proszę nadal wysyłać opinie i sugestie do RecordOrders@livingpaperfree.com.

Portuguese

 • Novo recurso:
  Adicionado opção para classificar todos, Open, Concluído em Ordem Alfabética

  Em Configurações:
  Adicionado escolha Personalizar configurações padrão para Lista de Pedidos
  Ligar / desligar Classificar em Ordem Alfabética

  Corrigido problema com a classificação por data

  Obrigado pelo seu feedback! Por favor, continuem a enviar comentários e sugestões para RecordOrders@livingpaperfree.com.

Romanian

 • Noua facilitate:
  Opțiunea adăugat sorta toate, deschis, completat în ordine alfabetică

  Sub Setări:
  Adaugat alege Customize Settings implicite pentru lista de comandă
  Porni / opri sortare în ordine alfabetică

  Problema fixe cu sortare de Date

  Iti multumim pentru feedback-ul! Vă rugăm să continuați pentru a trimite feedback și sugestii la RecordOrders@livingpaperfree.com.

Russian

 • Новая функция:
  Добавлена ​​возможность сортировки Все, Open, Завершенный в алфавитном порядке

  В разделе Параметры:
  Добавлено Выберите Настройка параметров по умолчанию для списка заказов
  Включение / выключение Сортировать в алфавитном порядке

  Исправлена ​​проблема с сортировкой по дате

  Благодарю за обратную связь! Пожалуйста, продолжайте присылать отзывы и предложения к RecordOrders@livingpaperfree.com.

Slovak

 • Nová vlastnosť:
  Pridaná možnosť triediť všetky, Open, dokončené v abecednom poradí

  V časti Nastavenie:
  Pridané Zvoľte Vlastné predvolené nastavenie pre objednávky zoznamu
  Zapnutie / vypnutie Radiť podľa abecedy

  Opravený problém s triedením podľa dátumu

  Ďakujeme, vaša za spätnú väzbu! Pokračujte prosím poslať spätnú väzbu a návrhy RecordOrders@livingpaperfree.com.

Spanish

 • Nueva función:
  Añadida la opción de ordenar todos, Open, Terminado en orden alfabético

  En Configuración:
  Agregado Elija Personalizar la configuración predeterminada para la lista de pedido
  Activar / desactivar Ordenar en orden alfabético

  Solucionado el problema con la clasificación por Fecha

  Agradezca su por los comentarios! Sigan enviando sus comentarios y sugerencias a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Swedish

 • Ny funktion:
  Inkom Möjlighet att Sortering Alla, Open, Avslutat i alfabetisk ordning

  Under inställningar:
  Lades Välj Anpassa standardinställningar för Orderlista
  Slå på / av Sortera i bokstavsordning

  Fast problemet med sortering efter datum

  Tacka din för feedback! Fortsätt att skicka kommentarer och förslag till RecordOrders@livingpaperfree.com.

Thai

 • คุณลักษณะใหม่:
  ตัวเลือกที่เพิ่มเข้ามาเรียงทั้งหมดเปิดเสร็จสมบูรณ์ในลำดับตัวอักษร

  ภายใต้การตั้งค่า
  เพิ่มสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับรายชื่อการสั่งซื้อ
  เปิด / ปิดเรียงตามตัวอักษรในการสั่งซื้อ

  แก้ไขปัญหาด้วยการเรียงลำดับตามวันที่

  ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! กรุณาดำเนินการต่อเพื่อส่งข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่จะ RecordOrders@livingpaperfree.com

Turkish

 • Yeni Özellik:
  Sıralama Tüm, Open, alfabetik sırayla Tamamlandı eklendi Seçeneği

  Ayarlar altında:
  Eklendi Sipariş Listesi Varsayılan Ayarlarını Özelleştirme seçin
  Alfabetik Sırayla / kapalı Sıralama açın

  Tarih sıralama ile sorun giderildi

  Geri bildirim için teşekkür ederiz! RecordOrders@livingpaperfree.com geri bildirim ve önerilerinizi göndermek için devam edin.

Ukrainian

 • Нова функція:
  Додана можливість сортування Все, Open, Завершений в алфавітному порядку

  У розділі Параметри:
  Додано Виберіть Налаштування параметрів за замовчуванням для списку замовлень
  Включення / виключення Сортувати за абеткою

  Виправлена ​​проблема з сортуванням за датою

  Дякую за зворотній зв'язок! Будь ласка, продовжуйте надсилати відгуки та пропозиції до RecordOrders@livingpaperfree.com.

Vietnamese

 • Tính năng mới:
  Thêm Lựa chọn để theo Tất cả, mở cửa, hoàn thành trong thứ tự chữ cái

  Dưới Cài đặt:
  Nhập Chọn Tùy chỉnh thiết lập mặc định cho Danh sách thứ tự
  Bật / tắt theo thứ tự chữ cái trong thứ tự

  Cố định vấn đề với phân loại theo ngày

  Cảm ơn bạn đã phản hồi! Hãy tiếp tục gửi thông tin phản hồi và góp ý cho RecordOrders@livingpaperfree.com.