RecordOrders v1.8.12

What is New in Version Number 1.8.12

  Download RecordOrders App from iTunes! 


Arabic

 • مسألة ثابتة مع اختيار الاتصال لأجهزة دائرة الرقابة الداخلية 8+.
  مسألة ثابتة مع توفير التقويم تعيينات لأجهزة دائرة الرقابة الداخلية 8+.

  وأضافت الميزات الجديدة مع دائرة الرقابة الداخلية 8+ حيث اختيار اتصل الآن عن طريق رقم الهاتف في حالة وجود عدة أرقام هواتف للإتصال به.

  اذا لم يتمكن من تحديد جهة اتصال أو إضافة حدث تقويم الاختيار ضمن إعدادات -> الخصوصية للتأكد من تطبيق لديه حق الوصول إلى التقويم أو الأسماء.

  شكرا لكم لردود الفعل! يرجى الاستمرار في إرسال ملاحظاتك واقتراحاتك إلى RecordOrders@livingpaperfree.com.

British (UK) English

 • Fixed issue with Contact selection for iOS 8+ devices.
  Fixed issue with Saving Calendar Appointments for iOS 8+ devices.

  New features added with iOS 8+ where Contact selection is now by phone number if multiple phone numbers exist for a contact.

  If unable to select a contact or add a calendar event check under Settings -> Privacy to make sure the application has access to the calendar or contacts.

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Catalan

 • Solucionat el problema amb la selecció Contacte per a dispositius iOS 8+.
  Solucionat el problema amb l'estalvi de les cites del calendari per als dispositius iOS 8+.

  Les noves característiques afegides amb iOS 8+ on Contacte selecció és ara per número de telèfon si hi ha múltiples números de telèfon d'un contacte.

  Si no podeu seleccionar un contacte o afegir un xec esdeveniment del calendari a Configuració -> privadesa per assegurar-se que l'aplicació té accés al calendari o contactes.

  Gràcies per la seva resposta! Segueixin enviant comentaris i suggeriments a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Chinese (Simplified)

 • 修正了联系人选择为iOS8+设备。
  修正了保存日历约会的iOS8+设备。

  新添加的功能与iOS8+哪里跟现在的选择是通过手机号码如果有多个电话号码的联系人存在。

  如果不能选择一个联系人或设置下添加一个日历事件检查 - >隐私,以确保应用程序能够访问日历或联系人。

  感谢您的反馈!请继续发送反馈意见和建议,以RecordOrders@livingpaperfree.com

Chinese (Traditional)

 • 修正了聯繫人選擇為iOS8+設備。
  修正了保存日曆約會的iOS8+設備。

  新添加的功能與iOS8+哪裡跟現在的選擇是通過手機號碼如果有多個電話號碼的聯繫人存在。

  如果不能選擇一個聯繫人或設置下添加一個日曆事件檢查 - >隱私,以確保應用程序能夠訪問日曆或聯繫人。

  感謝您的反饋!請繼續發送反饋意見和建議,以RecordOrders@livingpaperfree.com

Croatian

 • Fiksni problem s izborom Kontakt za iOS 8+ uređaja.
  Fiksni problem s Štednja kalendara za iOS 8+ uređaja.

  Nove značajke dodan u iOS 8+ gdje je selekcija Kontakt je sada telefonski broj, ako postoji više telefonskih brojeva za kontakt.

  Ako ne možete odabrati kontakt ili dodati ček kalendar događanja u Postavke -> Privatnost kako bi bili sigurnithe aplikacija ima pristup kalendaru i kontaktima.

  Hvala Vaš za povratne informacije! Molimo dalje šalju povratne informacije i prijedloge za RecordOrders@livingpaperfree.com.

Czech

 • Opraven problém s výběrem Kontakt pro iOS 8+ zařízení.
  Opraven problém s uložením události kalendáře pro iOS 8+ zařízení.

  Přidány nové funkce s iOS 8+, kde výběr Spojit se nyní podle telefonního čísla, pokud existuje více telefonních čísel kontaktu.

  Pokud není možné zvolit kontakt nebo přidat kalendář Odjezd události v části Nastavení -> Ochrana osobních údajů, aby se ujistilthe aplikace má přístup do kalendáře nebo kontaktů.

  Poděkujte za zpětnou vazbu! Pokračujte, prosím, poslat zpětnou vazbu a návrhy RecordOrders@livingpaperfree.com.

Danish

 • Fixed problem med Kontakt udvælgelse til iOS 8 + enheder.
  Fixed problem med Lagring kalenderaftaler til iOS 8+ enheder.

  Nye funktioner tilføjet med iOS 8+ hvor Kontakt udvælgelse er nu efter telefonnummer, hvis der findes flere telefonnumre for en kontakt.

  Hvis du ikke kan vælge en kontakt eller tilføje en kalenderbegivenhed kontrol under Indstillinger -> Privatliv at sørge for, at Applikationen har adgang til kalenderen eller kontaktpersoner.

  Tak din for feedback! Venligst fortsætte med at sende feedback og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Dutch

 • Vaste kwestie met Contact selectie voor iOS 8+ apparaten.
  Probleem opgelost met Saving Kalender Afspraken voor iOS 8+ apparaten.

  Nieuwe functies toegevoegd met iOS 8+ waar Contact selectie is nu op telefoonnummer als meerdere telefoonnummers bestaan voor een contactpersoon.

  Indien het onmogelijk is om een contactpersoon te selecteren of voeg een agenda-event check onder Instellingen -> Privacy om ervoor te zorgen dat de app heeft toegang tot de agenda of contactpersonen.

  Dank je voor de feedback! Gelieve steeds feedback en suggesties te sturen naar RecordOrders@livingpaperfree.com.

English

 • Fixed issue with Contact selection for iOS 8+ devices.
  Fixed issue with Saving Calendar Appointments for iOS 8+ devices.

  New features added with iOS 8+ where Contact selection is now by phone number if multiple phone numbers exist for a contact.

  If unable to select a contact or add a calendar event check under Settings -> Privacy to make sure the application has access to the calendar or contacts.

  Thank your for the feedback! Please continue to send feedback and suggestions to RecordOrders@livingpaperfree.com.

Finnish

 • Korjattu ongelma on yhteyttä valikoima iOS 8+ laitteita.
  Korjattu ongelma on säästäminen kalenteritapaamisia iOS 8+ laitteita.

  Uusia ominaisuuksia lisätään iOS 8+ jossa yhteyttä valikoima on nyt puhelinnumeron perusteella, jos useita puhelinnumeroita olemassaa yhteystietoja.

  Jos pysty valitsemaana yhteystietoja tai lisätäa kalenteriin tapahtuman check Asetukset -> Tietosuoja varmistaathe sovellus voi käyttääthe kalenteria tai yhteystietoja.

  Kiittää palautteesta! Jatkakaa lähettää palautetta ja ehdotuksia RecordOrders@livingpaperfree.com.

French

 • Correction d'un problème avec la sélection de contact pour les appareils iOS de.
  Correction d'un problème avec une économie Calendrier Rendez-vous pour les appareils iOS de.

  Les nouvelles fonctionnalités ajoutées à iOS 8+ où la sélection des contacts est maintenant par le numéro de téléphone Si plusieurs numéros de téléphone pour un contact existent.

  En cas d'impossibilité pour sélectionner un contact ou ajouter un chèque de événement de calendrier sous Paramètres -> Confidentialité pour vous assurer que l'application a accès au calendrier ou contacts.

  Merci pour votre la rétroaction! Se il vous plaît continuer à envoyer vos commentaires et suggestions à RecordOrders@livingpaperfree.com.

German

 • Problem mit Kontaktauswahl für iOS 8+ Geräte.
  Problem mit Spar Kalender Termine für iOS 8+ Geräte.

  Neue Funktionen hinzugefügt mit iOS 8+ wo Kontakt Auswahl ist nun nach der Telefonnummer, wenn mehrere Telefonnummern für einen Kontakt vorhanden.

  Wenn nicht in der Lage, um einen Kontakt auszuwählen oder fügen Sie ein Kalenderereignis Prüfung unter Einstellungen -> Datenschutz sicherstellen, dass die Anwendung hat Zugriff auf den Kalender oder Kontakte.

  Vielen Dank für das Feedback! Bitte weiterhin Feedback und Anregungen RecordOrders@livingpaperfree.com senden.

Greek

 • Διορθώθηκε το πρόβλημα με την επιλογή Επικοινωνία για συσκευές iOS 8+.
  Διορθώθηκε το πρόβλημα με την εξοικονόμηση Ημερολόγιο Ειδοποίηση για συσκευές iOS 8+.

  Νέα χαρακτηριστικά που προστέθηκαν με το iOS 8+ όπου η επιλογή επικοινωνίας είναι τώρα με τον αριθμό τηλεφώνου, αν υπάρχουν πολλαπλούς αριθμούς τηλεφώνου για μια επαφή.

  Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή ή να προσθέσετε μια επιταγή συμβάν ημερολογίου κάτω Ρυθμίσεις -> Privacy για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή έχει πρόσβαση στο ημερολόγιο ή τις επαφές.

  Ευχαριστώ σας για την ανατροφοδότηση! Παρακαλώ συνεχίστε να στείλετε σχόλια και προτάσεις στο RecordOrders@livingpaperfree.com.

Hebrew

 • תוקנה בעיה עם בחירה לתקשר עבור התקני 8 + iOS.
  תוקנה בעיה עם פגישות בלוח שנת חיסכון למכשירי iOS 8 +.

  תכונות חדשות שנוספו עם iOS 8 + שבו מבחר לתקשר כיום לפי מספר טלפון אם מספרי טלפון מרובים קיימים עבור איש קשר.

  אם אין אפשרות לבחור איש קשר או להוסיףa בדיקת אירוע בלוח שנה תחת הגדרות -> פרטיות כדי לוודא שיש את היישום גישה ליומן או אנשי הקשר.

  תודה שלך על המשוב! אנא המשך לשלוח משוב והצעותto לRecordOrders@livingpaperfree.com.

Hungarian

 • Rögzített kérdés Kapcsolat kiválasztás iOS 8+ eszközök.
  Rögzített kérdés Megtakarítás Naptári bejegyzések iOS 8+ eszközök.

  Új funkciók hozzá iOS 8+ ahol Kapcsolatot kiválasztás jelenleg a telefonszám, ha több telefonszám létezik a kapcsolat.

  Ha nem tudja, hogy válasszon ki egy kapcsolatot, vagy adjunk hozzá egy eseményt a naptárban ellenőrzés a Beállítások -> Adatvédelmi hogy győződjön meg arról az alkalmazás hozzá tud férni a naptár és a névjegyzék.

  Köszönjük meg a visszajelzést! Kérjük, továbbra is küldjön visszajelzést és javaslatokat RecordOrders@livingpaperfree.com.

Indonesian

 • Tetap masalah dengan pilihan kontak untuk perangkat iOS 8 +.
  Tetap masalah dengan Saving Kalender Janji untuk perangkat iOS 8 +.

  Fitur baru yang ditambahkan dengan iOS 8+ mana pilihan kontak sekarang dengan nomor telepon jika beberapa nomor telepon yang ada untuk kontak.

  Jika tidak dapat memilih kontak atau menambahkan acara cek kalender di bawah Pengaturan -> Privasi untuk memastikan aplikasi memiliki akses ke kalender atau kontak.

  Terima Anda untuk umpan balik! Silakan terus mengirim umpan balik dan saran untuk RecordOrders@livingpaperfree.com.

Italian

 • Risolto il problema con la selezione di contatto per i dispositivi iOS 8+.
  Risolto il problema con risparmio Calendario appuntamenti per i dispositivi iOS 8+.

  Le nuove funzioni aggiunte con iOS 8+ dove la selezione Contattare è ora di numero di telefono se esistono più numeri di telefono per un contatto.

  Se non è possibile selezionare un contatto o aggiungere un controllo evento del calendario in Impostazioni -> Privacy per assicurarsi che l'applicazione abbia accesso al calendario o contatti.

  Grazie per il tuo feedback! Si prega di continuare a inviare commenti e suggerimenti a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Japanese

 • iOSの8+デバイス用の連絡先の選択問題を修正しました。
  iOSの8+デバイス用の保存カレンダーの予定との問題を修正しました。

  新機能には、複数の電話番号が連絡先に存在する場合の接触の選択は、電話番号で、今ではiOS8+を添加した。

  連絡先を選択するか、[設定]の下にカレンダーイベントのチェックを追加することができない場合は - >プライバシー、アプリケーションは、カレンダーや連絡先へのアクセス権を持っていることを確認します。

  フィードバックのためにあなたに感謝! RecordOrders@livingpaperfree.comにフィードバックや提案を送信するために続けてください。

Korean

 • 아이폰 OS 8 + 장치에 대한 문의 선택에 문제가 해결되었습니다.
  아이폰 OS 8 + 장치에 대한 절약 일정 약속과 함께 문제가 해결되었습니다.

  새로운 기능은 여러 전화 번호가 연락처에있는 경우 연락 선택이 전화 번호로 이제 아이폰 OS 8 +로 추가.

  연락처를 선택하거나 설정에서 캘린더 일정 체크를 추가 할 수없는 경우 -> 개인 정보 보호 응용 프로그램이 캘린더 또는 연락처에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

  피드백 대한 감사합니다! RecordOrders@livingpaperfree.com 피드백과 제안을 계속 보내 주시기 바랍니다.

Malay

 • Tetap masalah dengan pemilihan Hubungi untuk peranti iOS 8 +.
  Tetap masalah dengan Penjimatan Kalendar Pelantikan untuk peranti iOS 8 +.

  Ciri-ciri baru ditambah dengan iOS 8 + di mana pemilihan Hubungi kini melalui nombor telefon jika nombor telefon beberapa wujud untuk kenalan.

  Jika tidak dapat pilih kenalan atau menambah kalendar acara pemeriksaan di bawah Tetapan -> Privasi memastikan permohonan tersebut mempunyai akses kepada kalendar atau kenalan.

  Terima anda untuk maklum balas! Sila terus menghantar maklum balas dan pendapat anda kepada RecordOrders@livingpaperfree.com.

Norwegian

 • Fikset problem med Contact utvalg for iOS 8+ enheter.
  Fikset problem med Saving Kalender Avtaler for iOS 8+ enheter.

  Nye funksjoner lagt med iOS 8+ der Kontakt utvalget er nå på telefonnummer hvis flere telefonnumre finnes for en kontakt.

  Hvis ikke kan velge en kontakt eller legge til en kalenderhendelse sjekk under Innstillinger -> Personvern å sørge for at applikasjonen har tilgang til kalender eller kontakter.

  Takk for at tilbakemeldingene! Vennligst fortsette å sende tilbakemeldinger og forslag til RecordOrders@livingpaperfree.com.

Polish

 • Naprawiono problem z wyborem Kontaktowy dla urządzeń iOS 8+.
  Naprawiono problem z zapisem Kalendarz Terminy dla urządzeń iOS 8+.

  Nowe funkcje dodane z iOS 8+, gdzie wybór jest teraz o kontakt numer telefonu, jeśli istnieje wiele numerów telefonów do kontaktu.

  Jeśli nie można wybrać kontakt lub dodać sprawdzanie kalendarza zdarzeń w Ustawienia -> Prywatność, aby upewnić się, że aplikacja ma dostęp do kalendarza i kontaktów.

  Podziękuj za opinie! Proszę nadal wysyłać opinie i sugestie do RecordOrders@livingpaperfree.com.

Portuguese

 • Corrigido problema com contato seleção para dispositivos iOS 8+.
  Corrigido problema com a economia de compromissos do calendário para dispositivos iOS 8+.

  Os novos recursos adicionados com iOS 8+ onde Contato seleção agora é pelo número de telefone, se houver vários números de telefone para um contato.

  Se não for possível selecionar um contato ou adicionar uma verificação de evento de calendário em Configurações -> Privacidade para garantir que o aplicativo tem acesso ao calendário ou contatos.

  Obrigado pelo seu feedback! Por favor, continuem a enviar comentários e sugestões para RecordOrders@livingpaperfree.com.

Romanian

 • Problema fixe cu selecție de contact pentru dispozitive iOS 8+.
  Problema fixe cu Salvarea rezervările din Calendar pentru dispozitive iOS 8+.

  Noile caracteristici adăugat cu iOS 8+ unde selecție de contact este în prezent de un număr de telefon în cazul în care există multe numere de telefon pentru un contact.

  Dacă în imposibilitatea de a selecta o persoană de contact sau pentru a adăuga un cec eveniment din calendar în Settings -> Privacy să vă asigurați că aplicația are acces la calendarul sau contactele.

  Iti multumim pentru feedback! Vă rugăm să continuați pentru a trimite feedback și sugestii pentru RecordOrders@livingpaperfree.com.

Russian

 • Исправлена проблема с выбором Связаться для устройств IOS 8+.
  Исправлена проблема с сохранением встречи из календаря для устройств IOS 8+.

  Новые функции, добавленные с прошивкой 8+ где выбор Связаться сейчас по номеру телефона, если несколько телефонных номеров существует для контакта.

  Если не в состоянии выбрать контакт или добавить проверку событий календаря в разделе Настройки -> Приватность чтобы убедиться, что приложение имеет доступ к календарю или контактам.

  Thank Your за обратную связь! Пожалуйста, продолжайте присылать замечания и предложения к RecordOrders@livingpaperfree.com.

Slovak

 • Opravený problém s výberom Kontakt pre iOS 8+ zariadení.
  Opravený problém s uložením udalosti kalendára pre iOS 8+ zariadení.

  Pridané nové funkcie s iOS 8+, kde výber Spoj sa teraz podľa telefónneho čísla, ak existuje viac telefónnych čísel kontaktu.

  Ak nie je možné zvoliť kontakt alebo pridať kalendár Odchod udalosti v časti Nastavenia -> Ochrana osobných údajov, aby sa ubezpečil aplikácia má prístup do kalendára alebo kontaktov.

  Poďakujte za spätnú väzbu! Pokračujte, prosím, poslať spätnú väzbu a návrhy RecordOrders@livingpaperfree.com.

Spanish

 • Solucionado el problema con la selección Contacto para dispositivos iOS 8+.
  Solucionado el problema con el ahorro de las citas del calendario para los dispositivos iOS 8+.

  Las nuevas características añadidas con iOS 8+ donde Contactar selección es ahora por número de teléfono si existen múltiples números de teléfono de un contacto.

  Si no puede seleccionar un contacto o agregar un cheque evento del calendario en Configuración -> Privacidad para asegurarse de que la aplicación tiene acceso al calendario o contactos.

  Gracias por su respuesta! Sigan enviando comentarios y sugerencias a RecordOrders@livingpaperfree.com.

Swedish

 • Fast frågan med Contact val för iOS 8 + enheter.
  Fast frågan med Spara Kalender Utnämningar för iOS 8+ enheter.

  Nya funktioner läggs med iOS 8+ där Kontakta val nu efter telefonnummer om flera telefonnummer finns för en kontakt.

  Om det inte går att välja en kontakt eller lägga till en kalenderhändelse kontroll under Inställningar -> Sekretess för att se till att appen har åtkomst till kalendern eller kontakter.

  Tacka din för feedback! Fortsätt att skicka kommentarer och förslag till RecordOrders@livingpaperfree.com.

Thai

 • แก้ไขปัญหาด้วยการเลือกการติดต่อสำหรับอุปกรณ์ iOS 8 +
  แก้ไขปัญหาที่มีการบันทึกปฏิทินนัดหมายสำหรับอุปกรณ์ iOS 8 +

  คุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาด้วย iOS 8 + ตัวเลือกที่ติดต่ออยู่ในขณะนี้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์หากหมายเลขโทรศัพท์หลายที่มีอยู่สำหรับการติดต่อa

  หากไม่สามารถเลือกผู้ติดต่อaหรือเพิ่มaการตรวจสอบเหตุการณ์ในปฏิทินภายใต้การตั้งค่า -> ส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมประยุกต์ที่มีการเข้าถึงปฏิทินหรือรายชื่อผู้ติดต่อ

  ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณthe! กรุณาดำเนินการต่อเพื่อส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จะ RecordOrders@livingpaperfree.com

Turkish

 • IOS 8 + cihazlar için İletişim seçimi ile sorun giderildi.
  IOS 8 + cihazlar için Tasarruf Takvim Atamalarında ile sorun giderildi.

  Yeni özellikler birden fazla telefon numaraları temas varsa İletişim seçim telefon numarası ile şimdi iOS 8+ eklendi.

  Bir kişiyi seçmek veya Ayarlar altında bir takvim olayı kontrol eklemek mümkün değilse -> Gizlilikthe uygulamathe takvimine veya rehber erişimi olduğundan emin olun.

  theGeribildirim için sizin yanınızdaki ederiz! RecordOrders@livingpaperfree.com geri bildirim ve önerilerinizi göndermek için devam edin.

Ukrainian

 • Виправлена проблема з вибором Зв'язатися для пристроїв IOS 8+.
  Виправлена проблема із збереженням зустрічі з календаря для пристроїв IOS 8+.

  Нові функції, додані з прошивкою 8+ де вибір Зв'язатися зараз за номером телефону, якщо кілька телефонних номерів існує для контакту.

  Якщо не в змозі вибрати контакт або додати перевірку подій календаря в розділі Настройки -> Конфіденційність щоб переконатися, що додаток має доступ до календаря або контактам.

  Thank Your за зворотній зв'язок! Будь ласка, продовжуйте надсилати зауваження та пропозиції до RecordOrders@livingpaperfree.com.

Vietnamese

 • Cố định vấn đề với lựa chọn Liên hệ cho các thiết bị iOS 8+.
  Cố định vấn đề với tiết kiệm Lịch hẹn cho các thiết bị iOS 8+.

  Tính năng mới được thêm vào với iOS 8+ nơi mà lựa chọn hệ với doanh nghiệp là theo số điện thoại nếu có nhiều số điện thoại tồn tại cho một số liên lạc.

  Nếu không thể chọn một số liên lạc hoặc thêm một kiểm tra sự kiện lịch dưới Settings -> Privacy để đảm bảo các ứng dụng có thể truy cập vào lịch hoặc liên lạc.

  Cảm ơn bạn đã phản hồi! Xin hãy tiếp tục gửi ý kiến phản hồi và góp ý cho RecordOrders@livingpaperfree.com.